Welkom bij Tand­prothetis­che Prak­tijk van Raaij — Wesseling

Wij zijn een kleine prak­tijk waar de behan­de­laar gespe­cialiseerd is in het aan­meten en ver­vaardi­gen van alle uit­neem­bare gebit­sprothe­ses zon­der tussenkomst van een tan­darts. Door de ruime tijd die wij nemen voor onze patiën­ten en goed reken­ing houden met uw per­soon­lijke wensen, zor­gen wij ervoor dat u weer tevre­den de deur uitgaat.

Naast onze prak­tijk hebben we een eigen tandtech­nis­che lab­o­ra­to­rium in huis, waar wij  gespe­cialiseerd zijn in het ver­vaardi­gen van alle soorten uit­neem­bare gebit­sprothe­ses. Ons team hecht veel waarde aan per­soon­lijk con­tact en ser­vice. Naast onze prak­tijk en het lab­o­ra­to­rium, beschikken wij over een nauwe samen­werk­ing met onze tan­dart­sen, mond­hy­giënis­ten en implantologen.

Onze prak­tijk is Lid van het ONT en is HKZ gecer­ti­ficeerd dat betek­end dat wij vol­doen aan alle kwaliteit­seisen in de gezond­hei­d­szorg. Ook staan we in het KRTP (Kwaliteit­sreg­is­ter Tandprothetici)

U kunt bij ons recht­streeks terecht voor het aan­meten van uw kun­st­gebit en klikgebit.

Maar ook voor o.a.:

  • Par­tiële prothese
  • Frame prothese
  • Mondbescher­m­ers
  • Reparaties
  • Rebasin­gen (opvullen v.d. prothese)
  • Plaat­jes tegen knarsen, snurken etc.

Bij de meeste zorgverzek­erin­gen hebben wij een con­tract afges­loten zodat de finan­ciële afhan­del­ing via uw verzek­er­ing loopt, de nota van uw eigen bij­drage ont­vangt u dan ook van uw verzekering.

U bent bij ons van harte welkom, wij zijn er voor u.
Wij als team zor­gen ervoor dat u weer met een stral­ende lach vertrekt.
Onze prak­tijk is zeer goed bereik­baar en heeft eigen par­keer­plaat­sen. Ook is onze prak­tijk rolstoelvriendelijk.