Implantaten

Wat is een implan­taat­prothese?

In de volksmond wordt het vaak een Klikgebit genoemd. Een klikgebit op implan­taten kan een een­voudige en com­fort­a­bele oploss­ing zijn voor een loszit­tend of pijn­lijk kun­st­gebit. Een klikgebit is een boven– of ondergebit dat u kunt vastk­likken op twee tot zes implan­taten (kunst­wortelt­jes) in uw onderkaak. Zo’n klikgebit zit ste­vig vast, maar kan ook wor­den uitgenomen voor reiniging.

Wan­neer kiest u voor een klikgebit?

 • als uw kun­st­gebit pijn doet
 • als u moeite hebt met eten, spreken of lachen
 • als u last hebt van een ingevallen mond en/of wangen
 • als er voed­sel onder uw kun­st­gebit komt
 • als uw prothese te los zit en wan­neer een gewone nieuwe prothese geen uitkomst meer bied.

Wat is een implan­taat?

Een tand­heelkundig implan­taat is een per­ma­nente ver­vang­ing voor tand­wor­tels. Een kunst­worteltje dat de plaats inneemt van de tand– of kieswor­tel die ver­loren is gegaan. Een implan­taat ziet eruit als een minus­cuul schroe­fje en is gemaakt van weef­selvrien­delijk mate­ri­aal (tita­nium) dat volledig door het lichaam geac­cepteerd wordt.

Hoe werkt het?

Implan­taten wor­den onder plaat­selijke ver­dov­ing in de boven– of onderkaak geplaatst. Een implan­taat heeft enige tijd nodig om in te helen. Na 6 tot 12 weken zit­ten de implan­taten ste­vig vast in het kaak­bot en kan er een klikgebit op wor­den gezet.

Bij ver­lies van tanden en kiezen, slinkt het kaak­bot waar­door een kun­st­gebit los kan gaan zit­ten. Hier­door wordt kauwen en praten moeil­ijker en kan tand­vlees geïr­ri­teerd raken of pijn gaan doen. Het gevolg is dat mensen niet meer voluit dur­ven te lachen. Boven­dien kun­nen wan­gen gaan invallen bij een slink­ende kaak, waar­door een gezicht er ouder uit zien. Met een klikgebit op implan­taten wordt dit pro­ces een halt toegeroepen. Een klikgebit wordt door onze tandtech­nici op maat gemaakt zodat deze per­fect in uw mond past. Na onze doorver­wi­jz­ing wor­den de implan­taten aangege­bracht in een prak­tijk voor implan­tolo­gie. Wij werken samen met ver­schil­lende implan­tolo­gen. Samen met u wordt gekeken welke implan­toloog het beste bij u past

Stap­pen­plan

Voor het aan­meten en plaat­sen van een klikgebit zijn ver­schil­lende afspraken nodig. Het exact aan­tal behan­delin­gen is afhanke­lijk van uw per­soon­lijke mond­si­t­u­atie. Gemid­deld duurt het behan­del­tra­ject ongeveer 6 maan­den . Hieron­der leest u uit welke fasen de behan­del­ing bestaat:

 1. 1ste intake bij de tand­protheti­cus, ook wordt dan meteen de doorver­wi­jz­ing gemaakt voor de implantoloog.
 2. Ken­nis­mak­ing– en intakege­sprek (gezond­hei­d­scon­t­role, mon­don­der­zoek en röntgenfoto’s), aan­vra­gen ver­gun­ning bij zorgverzekeraar.
 3. Aan­bren­gen implan­taten onder plaat­selijke verdoving.
 4. Ver­wi­jderen van eventuele hechtin­gen, inhe­len van de implantaten.
 5. (rust­fase van 6 – 12 weken)
 6. Ver­vol­gafspraken voor het maken v.d. gebit­sprothese op implan­taten bij uw tandprotheticus.
 7. Eind­con­t­role

Con­t­role

Con­t­role van uw implan­taten vindt plaats bij de implan­toloog. Uw implan­toloog zal u ook informeren over het onder­houd van uw implan­taten. Omdat een klikgebit een grote uit­gaven­post voor uw verzek­er­ing is, stellen ziek­tekosten­verzek­er­aars het op prijs als u uw implan­taten een keer per jaar door de implan­toloog laat con­trol­eren en schoonmaken.

Ver­zorg­ing

Een goede mond­hy­giëne en mond­zorg zijn bepal­end voor de lev­ens­duur van uw prothese. Het is belan­grijk om uw klikgebit na elke maaltijd goed schoon te maken met een zachte tanden­bors­tel en zeep, tand­pasta. Ook dient u uw implan­taten goed schoon te houden. Gebruik nooit heet water of agressieve schoon­maak­mid­de­len. Tand­steen kunt u ver­wi­jderen met schoon­maakaz­ijn. Bij veel aanslag kun­nen we uw prothese polijsten.

Kosten

Kosten in 2022 zijn:
Kunstgebit Bovenkaak implantaten 8% van het totaal bedrag
Kunstgebit Onderkaak implantaten 10% van het totaal bedrag
Gecombineerd: dus een gewoon kunstgebit en kunstgebit op implantaten in de andere kaak dan 17% van het totaal bedrag
Ook betaald u het resterende van uw eigen risico (Standaard 385 Euro, indien u niets verbruikt heeft)