Een nieuwe gebitsprothese (Kunstgebit)

Wan­neer een nieuw kunstgebit?

 • Als deze ouder is dan 5 tot 8 jaar. (heeft u recht op een nieuwe, navragen kan bij uw zorgverzekeraar)
 • Het kun­st­gebit regel­matig breekt of scheurt.
 • U ontsto­ken mond­hoeken heeft.
 • Er regel­matig tanden uit­ge­beten worden.
 • Vaak hoor je “Het zit nog prima!“ Maar de veran­derin­gen in uw mond zijn niet altijd merk­baar uw kaken bli­jven slinken. Het is daarom raadzaam om uw kunstgebit elke 2 jaar te laten controleren!
 • Voor een implantaatprothese ( klikgebit) geldt elk jaar een controle.

Behan­delplan kunstgebit:

Het aan­meten en plaat­sen van een kun­st­gebit neemt ongeveer vijf tot zes weken in beslag. Bin­nen dit tijds­bestek brengt u gemid­deld zeven bezoeken aan onze prak­tijk. Hieron­der leest u waar de ver­schil­lende afspraken voor bedoeld zijn:

 1. afspraak: Intake
 2. afspraak: Eerste afdrukken van de kaak met con­fec­tie lepels
 3. afspraak: Gede­tailleerde afdrukken maken m.b.v. spe­ci­aal voor u gemaakte lepels
 4. afspraak: Beet reg­is­tratie: kijken hoe uw kiezen op elkaar komen en de vorm en kleur van uw tanden en kiezen samen uitzoeken.
 5. afspraak: Passen van de prothese en eventueel kleine aanpassingen.
 6. afspraak: De prothese wordt geplaatst.
 7. afspraak: Na-controle

Vaak wor­den de 1ste en 2de afspraak in 1 zit­ting gedaan. Zodat u maar 6 zit­tin­gen heeft.

Een par­tiële prothese:

Een par­tiële prothese is een prothese waar­bij u nog voor een deel eigen tanden en kiezen bezit. Deze prothese kan ver­vaardigd wor­den van geheel kun­sthars of van metaal (frameprothese).

Het nadeel van een kun­sthars prothese is dat deze uw eigen bestaande tanden en mucosa (tand­vlees) beschadigt, en dat hij eerder kan breken. Maar het voordeel is dat deze een stuk goed­koper is dan een frameprothese.

Een frame­prothese bestaat uit een met­alen gedeelte dat is ver­vaardigd van een chroomkobalt leg­ering. Een frame bestaat uit een verbind­ings­beugel met daaraan kleine haak­jes die exact passen om uw bestaande tanden en of kiezen. Omdat de prothese niet zo veel beweegt wor­den uw tanden en tand­vlees niet zo veel beschadigd.

Een imme­di­aat prothese

Van eigen tanden naar een eerste kunstgebit, dat betekent een hele veran­der­ing! Voor­dat de tan­darts of kaakchirurg uw tanden trekt wordt er door de tand­protheti­cus een afdruk van uw kaak gemaakt . Die afdruk is de basis voor uw kunstgebit. Miss­chien bevalt de stand, kleur of vorm van uw eigen tanden u niet. Bij het maken van uw kunstgebit kan daar iets aan wor­den gedaan. Het wordt in overeen­stem­ming met uw wensen gemaakt. Als u tevre­den bent over uw eigen tanden dan kan de tand­protheti­cus daar een extra model van maken en goed als voor­beeld gebruiken. Onmiddellijk na het trekken van uw tanden en kiezen wordt de prothese in uw mond geplaatst, een zoge­naamde imme­di­aat prothese. Zodoende loopt u niet zon­der tanden. Het kun­st­gebit werkt als een soort ver­band dat op de won­den zit. De pasvorm van een immediaat prothese is meestal niet zo goed omdat deze van tevoren is gemaakt, zon­der te weten hoe u kaken eruit zouden zien na het trekken van uw gebit­se­le­menten. Meestal zult u een enorme over­gang ervaren van het eten met uw eigen tanden, of het eten met een niet lekker zit­tend kun­st­gebit. Afhap­pen gaat in het begin heel moeil­ijk en kauwen kan pijn­lijk zijn. De eerste maan­den slinken de kaken aanzien­lijk door­dat ze geen func­tie voor de tand­wor­tels meer hoeven te vervullen. Als de won­den begin­nen te genezen en de pijn is verd­we­nen, kunt u langzaam gaan wen­nen aan uw kunstgebit. Na ver­loop van tijd moet uw kunstgebit wor­den aangepast. Dit gebeurt meestal na 3 maan­den, het slinken (veran­deren) van de kaak gaat dan wat min­der snel. Maar begrijp goed dat een kunstgebit niet uw eigen tanden zijn, het is en bli­jft een hulp­mid­del. De één kan er alles mee en de ander niet.

gebit2

Ver­zorg­ing!

Een goede mond­hy­giëne en mond­zorg zijn bepal­end voor de lev­ens­duur van uw kunstgebit. Het is belan­grijk om uw kunstgebit na elke maaltijd goed schoon te maken met een zachte tanden­bors­tel en zeep, tand­pasta . Gebruik nooit heet water of agressieve schoon­maak­mid­de­len. Tand­steen kunt u ver­wi­jderen met schoon­maakaz­ijn, dat hoeft maar 1 keer een 30 minuten per week, ver­vol­gens moet u uw gebit goed afspoe­len en poet­sen. Bij veel aanslag kun­nen wij uw prothese schoon­maken en polijsten.

Wen­nen geldt altijd!

Hoewel het huidige kunstgebit een stuk com­fort­a­beler is dan vroeger, kan het even duren voor­dat u hier­aan gewend bent. Uw kaak, tong en wangspieren hebben tijd nodig om zich aan te passen. Hier­door kunt u de eerste dagen wat last hebben van drukpun­ten. Voor een goed resul­taat is het belan­grijk dat u uw nieuwe kun­st­gebit inhoudt en er meteen mee probeert te praten en te eten. In geval van aan­houdende pijn kun­nen we uw kun­st­gebit bijstellen. Als u voor de afspraak uw kun­st­gebit draagt, kun­nen we goed zien op welke plaat­sen uw kunstgebit gecor­rigeerd moet wor­den. Vijl, schuur of lijm nooit zelf aan uw kun­st­gebit (dan ver­valt de garantie). Ook heeft u altijd recht op een jaar nazorg.

Kosten

Kosten in 2022 voor een volledige kunstgebit zijn 25% van de totale kosten . De overige 75% krijgt u vergoed door de basisverzekering. Bent u aanvullend of gemeente verzekerd, dan krijgt u vaak nog extra vergoed. Hiervoor kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar, deze kan u precies vertellen wat u vergoed krijgt.
Ook als u nog uw eigen risico van 385 Euro (in 2022) open heeft staan zal daar aanspraak op gemaakt worden door uw zorgverzekeraar.

Bij partiële prothese kunt het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar voor uw vergoeding.